Jabberwocky Variations
Home : Translations : Tarbormo+ski


Tarbormo+ski

A. ^Serbakova

Rozgren_. ^Urzkie home+iki
Prosverteli ves_ travas.
A+i^a^a^ut bryskun+ce+iki
Pod skor^a+ci+i ry+cis+zas.

«Syn mo+i, bo+is^a Tarbormota!
On kogtist, klykast i l^ut.
Ne hodi +cerez boloto:
Tam ved_ Cap+ciki +zivut!»

Bostry+i me+c beret on v ruki,
Strembe+zit v lesno+i ovrag
I v ovrage u korn^agi
+Zdet, kogda nagr^anet vrag.

T^aglodum+civo sto^a^si+i,
O+zidaet on, i vot,
Burvor+ca, bredet skvoz_ +ca^su
Plameglazy+i Tarbormot.

On kak kruknet! Me+c kak +ziknet--
Golova letit dolo+i!
S ne+i pod my+sko+i on vpripry+zku
Vozvra^saets^a domo+i.

«Pobeditel_ Tarbormota!
Da+i teb^a ^a lobznimu!
Urrobravo! Priveslava!»--
Govorit otec emu.

Rozgren_. ^Urzkie home+iki
Prosverteli ves_ travas.
A+i^a^a^ut bryskun+ce+iki
Pod skor^a+ci+i ry+cis+zas.


Written in 1977.

ASCII representation of the Cyrillic alphabet used:

A B V G D E "E +Z Z I +I K L M N O P R S T U F H C +C +S ^S * Y @ ^U ^E ^A

a b v g d e "e +z z i +i k l m n o p r s t u f h c +c +s ^s _ y = ^u ^e ^a


< Prev  Next >
Home : Translations : Tarbormo+ski

Jabberwocky Variations   http://pobox.com/~keithlim/jabberwocky/   keithlim@pobox.com