Jabberwocky Variations
Home : Translations : Umzari


Umzari

U. L. Oryol

Sverkalos_ ... Sko+ikie s^udy
Vol+cilis_ u razvel.
Dro+z+zali v lu+zase grozdy,
I kr^uh zasvirevel.

«Ty Umzara stra+sis_, mo+i syn!
Ego sledov iskat_ ne sme+i.
I pomni: ne hodi odin
Lovit_ Spletnistyh Zme+i!»

Svo+i +cudo-^udoostry+i me+c
On vz^al i drinuls^a vpered,
No -- nolon dum -- on pod Zum-Zum
Raskidity+i idet.

I vot, poka on skrepko +spal,
^Avils^a Umzar ognevo+i
I on na Rybcar^a napal:
Ty sly+si+s_, zronki+i vo+i?

Da, +cudo-^udoostry+i me+c
Sil_nee Umzara stokrat!
Zvero+i pobrit, Gero+i spe+sit
Spe+sit spor+zestvenno nazad.

«^A pobredil ego, Starik!
Pozvol_, teb^a ^a obnimu!»
«Vot >eto +cas, vot >eto mig!»
Otec skazal emu.

Sverkalos_ ... Sko+ikie s^udy
Vol+cilis_ u razvel.
Dro+z+zali v lu+zase grozdy,
I kr^uh zasvirevel.


Written in 1980.

ASCII representation of the Cyrillic alphabet used:

A B V G D E "E +Z Z I +I K L M N O P R S T U F H C +C +S ^S * Y @ ^U ^E ^A

a b v g d e "e +z z i +i k l m n o p r s t u f h c +c +s ^s _ y = ^u ^e ^a


< Prev  Next >
Home : Translations : Umzari

Jabberwocky Variations   http://pobox.com/~keithlim/jabberwocky/   keithlim@pobox.com